Menu
Your Cart

Privātuma politika


Mēs – Mobius SIA esam izvirzījuši par savu mērķi aizsargāt Jūsu konfidencialitāti un nemitīgi strādājam, lai paaugstinātu Jums piedāvāto pakalpojumu kvalitāti.

MOBIUS konfidencialitātes politika (turpmāk tekstā – Konfidencialitātes politika) ietver visu nepieciešamo informāciju par jebkuru personas datu apstrādi (piemēram: ievākšanu, izmantošanu, ierakstīšanu, uzglabāšanu vai nodošanu), kurus mēs varam saņemt no Jums ar Internetveikala starpniecību (turpmāk tekstā – Internetveikals) vai aizpildot MOBIUS klienta anketu (turpmāk tekstā – Klienta anketa) mūsu veikalos un servisa centros, pasākumu norises laikā vai citas savstarpējas sadarbības ietvaros.


JŪSU PERSONAS DATU VĀKŠANA


Atkarībā no mērķa un mijiedarbības veida ar mums, mēs varam ievākt ar Jums saistītus personas datus, kuri attiecas uz Jums kā uz identificējamu fizisko personu, vai kuri mums ļauj identificēt Jūs (turpmāk tekstā – personas dati), kā arī citu informāciju, ieskaitot ziņas, kuras Jūs patstāvīgi esat mums snieguši (piemēram: vārds, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese un/vai dzimšanas datums, pirkumu un darījumu informācija un vēsture, ziņas par Jūsu vēlmēm, klientu servisa informācija). Mēs tāpat arī varam vākt citus informācijas veidus (kuri var būt Personas dati) ar automatizētu līdzekļu palīdzību, caur trešo pušu interneta vietnēm, vai ar sociālo tīklu palīdzību (piemēram, interneta pārlūka nosaukums, ierīces veids), vai varam izmantot informāciju, kuru Jūs esat netieši snieguši. Neskaitot gadījumus, kad Jūsu Personas datu apstrāde var būt nepieciešama to saistību izpildei, kuras noteiktas likumā vai līgumā, vai drošības nolūkos, mēs vācam (vai citādā veidā apstrādājam) noteiktus Jūsu Personas datus tikai tādā apjomā, kādā esam saņēmuši no Jums skaidru piekrišanu šādai apstrādei, lai sasniegtu vienu vai vairākus konkrētus mērķus.


JŪSU PERSONAS DATU IZMANTOŠANA UN GLABĀŠANA


Mums ir tiesības izmantot mums sniegtos Personas datus šādiem mērķiem:

1. Mārketinga un reklāmas mērķi:

nosūtīt Jums personīgus ielūgumus uz MOBIUS pasākumiem, kā arī īstenot korporatīvo un mārketinga komunikāciju (ieskaitot informācijas un ziņu materiālus, dāvanas un katalogus) ‒ saskaņā ar Jūsu interesēm un personīgajām vēlmēm;
nosūtīt Jums elektroniskos MOBIUS jaunumu ziņojumus, lai Jūs pirmie uzzinātu par jauniem izstrādājumiem un produktiem, pasākumiem, iniciatīvām un personalizētajiem pakalpojumiem – saskaņā ar Jūsu interesēm un personīgajām vēlmēm.

2. Komerciāli mērķi:

Jūsu pasūtījumu apstrāde, pirkuma un piegādes nosacījumu noteikšana; klientu apkalpošana.

3. Atbalsts:

informācijas sniegšana Jums par internetveikalu, MOBIUS produktiem un pakalpojumiem;
atbildes uz Jūsu pieprasījumiem;
internetveikala administrēšana, uzturēšana un optimizācija, atbalsta un drošības pakalpojumu nodrošināšana.

4. Juridiski mērķi:

lai novērstu krāpšanu un citas aizliegtas vai nelikumīgas darbības un garantētu MOBIUS interneta veikala, veikalu un biroju drošību un uzticamību;
rēķinu izrakstīšanas un grāmatvedības uzskaites prasību izpilde, kā arī citu likumā vai normatīvajos aktos noteikto saistību izpilde (piemēram, naudas atmazgāšanas novēršanas jomā).

Ja likumdošanā nav paredzēts vai drošības nolūkos nav nepieciešams uzglabāt datus citā laika periodā, mums ir tiesības glabāt un citādi apstrādāt Jūsu Personas datus, kamēr tas ir nepieciešams augstāk norādīto mērķu sasniegšanai un pie nosacījuma, ka Jūs neatsaucat savu piekrišanu datu apstrādei (viena vai vairāku mērķu sasniegšanai) vai neesat izmantojuši savas tiesības aizmirst līdz jebkura no šo termiņu beigām (realizējot to veidos, kas norādīti sadaļā “Kā ar mums sazināties”). Jūsu personas datu glabāšana tiek īstenota saskaņā ar juridiskajām saistībām, pieejamo tehnoloģiju un īstenošanas izmaksām.


JŪSU PERSONAS DATU KOPĪGA IZMANTOŠANA UN NODOŠANA


Mums ir tiesības sniegt Jūsu Personas datus tikai MOBIUS ietvaros, un nododam tos trešajām personām šādos atsevišķos gadījumos:

pakalpojumu sniedzējiem, kas palīdz mums veikt uzņēmējdarbību (piemēram, piegādāt preces, saņemt atļauju maksājuma apstiprināšanai, organizēt pasākumus vai sūtīt elektroniskās ziņas Chopard, Montblanc, Bang & Olufsen, lai atbalstītu, pārvaldītu un uzturētu tiešsaistes veikalu, lai samazinātu risku, novērstu krāpšanu, vairotu uzticību un sniegtu drošību);
trešajai personai, tiesai vai pārvaldes iestādei, ja to pieprasa likums vai saistībā ar tiesas procesu, tiesvedību vai krāpšanas apkarošanu.

Mēs sagaidām no visām šīm trešajām pusēm nepieciešamo garantiju nodrošināšanu, lai tiktu ievērota datu konfidencialitāte un drošība, kā arī lai tiktu īstenoti nepieciešamie organizatoriskie un tehniskie pasākumi saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Mūsu pakalpojumu piegādātāji ir tiesīgi apstrādāt no mums saņemtos Personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un norādītajā apjomā.

Jebkura Jūsu Personas datu nodošana trešajām valstīm (ārpus Šveices un ES) tiek veikta tikai pēc kompetento orgānu apstiprinājuma, kas atbilst aizsardzības līmeņa prasībām šādā valstī, vai pastāvot iespējai piedāvāt Jums citas atbilstošas garantijas. Lai iegūtu papildus informāciju par tādām attiecīgajām garantijām, vērsieties pie mums (kontaktinformāciju skat. zemāk).


JŪSU TIESĪBAS

Paziņojam, ka Jums ir šādas tiesības attiecībā uz Jūsu Personas datiem:

tiesības pieprasīt piekļuvi par Jums ievāktajiem Personas datiem;
tiesības pieprasīt labot neprecīzus Personas datus;
tiesības izteikt protestu pret savu Personas datu apstrādi (pilnībā vai daļēji);
tiesības tikt aizmirstam, jo īpaši, ja Jūs vairs nepiekrītat personas datu apstrādei (un Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt Jūsu piekrišanu);
tiesības ierobežot savu Personas datu apstrādi;
tiesības pieprasīt savu Personas datu nodošanu citai elektroniskajai apstrādes sistēmai;
tiesības nebūt lēmuma subjekta, pamatojoties tikai uz automatizētu apstrādi;
tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādēs.


Uz minētajām tiesībām var attiekties izņēmumi vai ierobežojumi (piemēram, ja Jūsu Personas dati tiek apstrādāti ar nolūku sniegt drošību vai tiek uzglabāti saistību izpildei, kuras paredzētas likumā vai līgumā), ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un ieviešanas izmaksas. Atsevišķos gadījumos pirms Jūsu pieprasījuma apstrādes, kas iesniegts, balstoties uz augstāk minētajām tiesībām, mums var būt nepieciešamība pārliecināties par Jūsu personības patiesumu.

KĀ AR MUMS SAZINĀTIES

Internetveikala administrators ir uzņēmums MOBIUS SIA, adrese: Elizabetes iela 69-10, Rīga, LV-1050, Latvija. Ja Jūs vēlaties izmantot jebkuras savas tiesības, kas norādītas šajā Konfidencialitātes politikā, uzdot jautājumu vai dalīties šaubās saistībā ar šo Konfidencialitātes politiku, lūdzam vērsties pie mums:

izmantojot kontaktformu Sazinieties ar mums,
vai nosūtot vēstuli MOBIUS darbiniekam, kurš ir atbildīgs par datu aizsardzību uz adresi: Elizabetes iela 69-10, Rīga, LV 1050, Latvija,
vai parakstot Piekrišanas atsaukšanu Klienta Anketā (tikai atsaucot savu piekrišanu).

CITI NOSACĪJUMI


Internetveikalā var tikt izvietotas saites uz trešo personu mājaslapām, kurām var būt savi personas datu glabāšanas un aizsardzības noteikumi, par kuriem MOBIUS nav atbildīgs.

MOBIUS ir tiesības veikt izmaiņas Konfidencialitātes politikā, izveidojot piekļuvi Klientam pie aktuālās versijas, kas izvietota Internetveikalā.